Tóraíocht Teanga Gnáthleibhéal - Textbook - Leaving Certificate Irish - Includes Free eBook

Tóraíocht Teanga Gnáthleibhéal - Textbook - Leaving Certificate Irish - Includes Free eBook

Tóraíocht Teanga Gnáthleibhéal - Textbook - Leaving Certificate Irish - Includes Free eBook

Price:   €21.95 inc. VAT

Qty   

Tóraíocht Teanga Ardteisteireacht Gnathleibheal Leaving Cert Ordinary Level.
• Is e Tóraíocht Teanga an chead teacsleabhar a usaideann an cur chuige teamuil a mholtar i bhfoghlaim teanga.
• Cabhraionn an cur chuige seo le comhcheangal na gceithre scileanna,foghlaim phraiticiuil agus ullmhuchan do na scrudaithe.
• Ar na gneithe ata le fail i dTóraíocht Teanga ta : Cuspoiri soileire foghlama ag tus gach aonad. Abhar Nualach,suimiuil ata dirithe ar an dalta.
• Abhar labhartha comhcheangailte a spreagann comhra sa rang.
• Cleachtai eisteachta sna hAonaid uile a ullmhaionn na daltai don Scrudu Beil.
• Leamhthuiscinti nualacha,nuascriofa ata bunaithe ar leagan amach an scrudaithe.
• Notai Soileire, cuimsitheacha don Phros agus don Fhiliocht.
• Stiallghreannan le gach sceal ar an gcursa.
• Paipear samplach scrudaithe ag deireadh gach aonad.
• Dluthdhiosca lan dàbhar eisteachta,labhartha agus filiochta.
• Tri aonad sa bhreis ina bhfaightear cleachtadh scrudaithe don chursa Ceapadoireachta, Cluastuisceana agus Leamhthuisceana agus don Bhealtriail.