Seoid Gnáthleibhéal Junior Certificate Aural - Ordinary Level

Seoid Gnáthleibhéal Junior Certificate Aural - Ordinary Level

Seoid Gnáthleibhéal Junior Certificate Aural - Ordinary Level

Price:   €16.35 inc. VAT

Qty   

Trialacha Éisteachta, Sileanna Cainte agus Scileanna Foclóra don Teastas Sóisearach.

Bunaithe ar riachtanais na cluastuisceana agus na béaltrialach roghnaí de chuid churaclam an Teastais Shóisearaigh.
Cuirfidh le scileanna teanga na ndaltaí (éisteacht, labhairt agus scríobh) trína bhfoclóir a shaibhriú, agus trína scileanna cumarsáide a fhorbairt.
20 cluastuiscint ann chun na daltaí a ullmhú don scrúdú.
na ceisteanna samplacha ag teacht le scrúdú an Teastais Shóisearaigh ó thaobh ábhair, leibhéil agus leagan amach de.
Cuirtear rannóga foclóra struchtúrtha ar fáil sa leabhar.
Cuirtear freagraí eiseamláireacha don tsraith pictiúr agus do na rólghníochtaí sa bhéaltrialil roghnach nua ar fáil.
rogha béaltrialacha samplacha anseo freisin.
Dlúthdhiosca an dalta saor in aisce: 20 cluastuiscint agus roinnt béaltrialacha samplacha
Pacáiste an mhúin teora saorin aisce:20 cluastuiscint agus script don dlúthdhiosca


Tests Hearing, Speech and Dictionary Skills for Junior Cert.
• Based on requirements of selective listening comprehension and oral test of the Junior Certificate curriculum.
• It will provide students with language skills (listening, speaking and writing) through enriched vocabulary, and by developing communication skills.
• There are 20 listening tests to prepare students for the exam.
• The questions are coming to the Junior Certificate exam in content, and layout levels.
• The following sections provide structured vocabulary in the book.
• An exemplary answers to the series and picture for the r�lghn�ochta� The new optional bh�altrialil available.
• A sample oral choice here too.
• The student CD for free: 20 listening comprehension and oral sample some
of the taught.