Maoin 3 Eagrán Nua - Ardleibhéal

Maoin 3 Eagrán Nua - Ardleibhéal

Maoin 3 Eagrán Nua - Ardleibhéal

Price:   €31.95 inc. VAT

Qty   

Tá Maoin 3 (Eagrán Nua) dírithe ar dhaltaí a bheidh ag tabhairt faoin Teastas Sóisearach, Ardleibhéal.
• Tá an leagan amach ag teacht le leagan amach na bpáipéar scrúdaithe nua agus na béaltrialach roghnaí.
• Clúdaítear go cuimsitheach gach gné den chúrsa sa téascleabhar seo: Tá ge leor cleachtaí ann le forbairt a dhéanamh ar labhairt, éisteacht, tuiscint, léamh agus scríobh na Gaeilge.
• Tugtar stór focail fairsing, nathanna úsáideacha agus seanfhocail ar na hábhair éagsúla a phléitear sna haonaid.
• Tá rannóga gramadaí le neart samplaí de Thrialacha Teanga Comhthéacsúla ag deireadh gach aonaid.
• Leagtar béim faoi leith ar labhairt na teanga agus tá rannóga dar teideal Bí Ag Caint agus An Bhéaltriail tríd an leabhar a chabhróidh leis an dalta (a) feabhas a chur ar a c(h)uid Gaeilge labhartha agus (b) tabhairt faoi gach gné den bhéaltriail roghnach.
• Tá rannóga cluaisceanna ag deireadh gach aonaid chomh maith le 5 chleachtadh cluastuisceanna eile in aonad ar leith.
• Tá scéalta próis agua dánta nua-aimsearhta sna haonaid a mhúsclóidh spéis an dalta. Gabhann ceisteanna scrúdaithe agus freagaí samplacha leo.
• Tá neart foclóirí, nathanna, raidhse seanfhocail agus nítaí gramadaí greise san aonad Mar Chabhair Duit a fhreastalaíonn ar riachtanais bhreise an dalta ardleibhéil.

Maoin 3 (New Edition) is aimed at students who will undertake the Junior Certificate Higher Level.
• The layout is consistent with the examination papers set out and a new and selective oral.
• Comprehensively covers all aspects of the course in this textbook: There are many exercises with logical development of speaking, listening, understanding, reading and writing in Irish.
• Gives an extensive vocabulary, useful phrases and sayings on various topics discussed in the units.
• Grammar sections with plenty of examples of Contextual Language Tests at the end of each unit.
• With particular emphasis on the spoken language and has sections titled Talk and Oral through the book that will help the student (a) improve his (her) spoken Irish and (b) undertake all aspects of optional exam.
• Cluaisceanna departments are at the end of each unit along with 5 other cluastuisceanna practice in a particular unit.
• Agua prose poems are new stories-time basis in the units will wake the student interest. Some sample examination questions and answers them.
• There are plenty of dictionaries, phrases, proverbs and nítaí abundance greise grammar unit help you to meet the additional needs of the pupil level.