Maoin 2 Eagrán Nua - Gnáthleibhéal

Maoin 2 Eagrán Nua - Gnáthleibhéal

Maoin 2 Eagrán Nua - Gnáthleibhéal

Price:   €31.95 inc. VAT

Qty   

Freastalaíonn Maoin 2 (Eagrán Nua) go soiléir ar reiachtanais an tsiollabais don Teastas Sóisearach, Gnáthleibhéal.
• Tá ullmhúchán soiléir grádaithe ann do scrúdú an Teastas Sóisearaigh.
• Tá gach gné den chúrsa clúdaithe sa téacsleabhar seo.
• Tá raon leathan de thascanna éisteachta, léitheoireachta, scríbhneoireachta agus labhartha ann.
• Cuiortear deiseanna ar fáil go rialta chun spéis na ndaltaí í labhairt na Gaeilge a chothú agua a fhorbairt.
• Tosaíonn gach aonad le foghlaim na Gaeilge mar theanga bheo agus cuirtear deiseanna spreagúla ar fáil trí an leabhar chun labhairtna Gaeilge a spreagadh sa seomra ranga, "Bí Ag Caint!" Cuirtear ullmhúchán céimithe ar fáil sa leabhar don Bhéaltriail Roghnach.
• Tá gramadach le mórchuid cleachtaí curtha ar fáil i ngach aonad.
• Tá cleachtaí cluastuisceana i ngach aonad chomh maith le 6 Thriail Chluastuisceana atá curtha ar fáil ag deireadh an leabhair.
• Tá béim ar leith ar ábhar nua-aimseartha a mhúsclóidh spéis na ndaltaí.
• Tá neart cleachtaí éagsúla, spreagúla a bhaineann le timpeallacht an dalta sa lá atá inniu ann sa leabhar seo!
• Neart grianghraf agus léaráidí beoga!
• Cuirtear neart deiseanna ar fáil don dalta le bheith gníomhach sa tasc foghlamtha, le hobhair scríofa
• gus le hobair i bpéirí.

Maoin 2 (New Edition) the syllabus for Junior Certificate, Ordinary level.
• A clear grading preparation for the Junior Certificate examination.
• All aspects of the course is covered in this textbook.
• A wide range of tasks, listening, reading, writing and speaking.
• Cuiortear provide regular opportunities for students interested in speaking Irish to foster the development.
• Each unit begins with learning Irish as a living language and exciting opportunities are available through the book to encourage Irish classroom, "Talk!"
• Graduate preparation is available for Oral Selective book.
• There are many grammar with exercises provided in each unit.
• There are listening exercises in each unit along with 6 Comprehension Test provided at the end of the book.
• There is particular emphasis on modern materials will wake students' interest.
• There are plenty of different exercises, stimulating environment for the students of today in this book!
• Plenty of vivid photographs and illustrations!
• There are plenty of opportunities for students to be active in the learning task, a written hobhair and work in pairs.