Léas Ardleibhéal

Léas Ardleibhéal

Léas Ardleibhéal

Price:   €28.95 inc. VAT

Qty   

Teacsleabhar urnua ata i Leas ata dirithe ar dhaltai Gaeeilge Ardteiste, Ardleibheal, leis an Siollabas Nua san aireamh.

SA TEACSLEABHAR SEO TA:
• Cursa iomlan Gaeilge don Ardteist, Ardleibheal.
• Topaici sa teacs agus sa chluastuiscint bunaithe ar shiollabas nua na Roinne agus ar na moltai ansin.
• Abhar cuimsitheach comhaimseartha
• Anailis ghrinn
• Eagsulacht cheisteanna
• Ceisteanna samplacha agus freagrai
• Aonaid leamhthuisceana ar chultur an aosa oig mar aon le giotai leamhthuisceana na Roinne.
• Cursa leathan gramadai le cleachtai fairsinge.
• Reimse leathan cinealacha ceapadoireachta o aisti go horaidi agus blaganna.
• Teacs an ghearrscannain Caca Milis le hanailis ar na himeachtai agus ar an scannanaiocht fein.
• Se aonad cluastuisceana le cainteoiri oga ata bainteach le saol nua-aimseartha an duine oig ar na laethanta seo.
• Leabhran den teipscript saor in aisce do mhuinteoiri freisin.
• Dathu lonrach trid sios agus ealain ghleineach den cheadscoth.

Original contribution in a textbook targeted at pupils Vice Gaeilge Leaving, Higher, to the New Syllabus included.

In the textbook include:
• A full course for Leaving Certificate Irish Higher Level.
• Topics in the text and the listening comprehension based on new syllabus of the Department and on the recommendations there.
• Subject comprehensive contemporary comedy Analysis of Diversity questions
and answers Sample Questions.
• Reading Units of youth culture as well as the Department's reading comprehension passages.
• Broad course grammar with extensive exercises.
• Wide range of types of composition in speeches and blogs.
• The aural unit with young speakers involved in the modern world of the young person these days.