Graiméar Is Féidir Leat!

Graiméar Is Féidir Leat!

Graiméar Is Féidir Leat!

Price:   €11.75 inc. VAT

Qty   

Cur chuige soileir agus cuimsitheach I leith fhoghlaim na gramadaí, ag cur san aireamh an t-athrú beime sa Teastas Sóisearach agus san ardteistiméireacht

Grianghrafadóireacht dhaite tharraingteacht tríd an leabhar ar fad.

Rialacha gramadaí leaghta síos go soiléir le samplaí cuí a bheidh úsáideach don dalta sa scrúdú scríofa agus sa bhéaltriail.

Neart cleachtaí praiticiúla a chuideoidh leis an dalta na pointí gramadaí tábhachtacha a thuiscint agus a chuirfidh lena líofacht sa teanga.

Cuidíonn caibhil athbhreithnithe ag deireadh an leabhair le heolas an daltan a mheas.

Mínítear tearmaí gramadaí I gcaibidil áisiúil tagartha.

acmhainní idirghniomhacha ar fail ar www.edco.ie/gifl le cur leis an eolas ata sealbhaithe cheana fein trí úsáid a bhaint as Graiméar – Is Feidir Leat!
 

 

Clear and comprehensive approach toward learning in the grammar, taking into account the change in emphasis in the Junior and Leaving Certificate

Attractiveness of color photography throughout the entire book.

Grammar rules set down clearly appropriate examples may be useful to the student in written and oral examination.

Plenty of practical exercises that help the student with the important grammatical points and will understand their fluency in the language.

Caibhil helps at the end of the book review information to assess the daltan.

In chapter explains grammatical terms of reference handy.

Interactive resource is a www.edco.ie / gifl to augment the information already held by the use of grammar - you can!